Đoàn Sở

I. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. Đồng chí Nguyễn Trần Anh Vũ - Bí thư

2. Đồng chí Huỳnh Lê Vân Trà - Phó Bí thư

3. Đồng chí Đỗ Hằng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ

4. Đồng chí Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Ban Chấp hành

5. Đồng chí Thới Hoàng Duy - Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí Hồ Trung Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí Trần Văn Huấn - Ủy viên Ban Chấp hành

8. Đồng chí Đặng Ngô Bảo Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí Trần Hữu Song Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành

II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, các bài học lý luận chính trị.

2. 100% đoàn viên đăng ký và chủ động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên.

3. Phấn đấu có ít nhất 03 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được tuyên dương từ cấp Khối trở lên.

4. 100% chi đoàn có công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

5. 100% chi đoàn tổ chức hoặc tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm.

6. Hằng năm, 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, 01 khóa học kỹ năng thực hành xã hội và tự luyện tập 01 môn thể thao.

7. Hằng năm, đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 25 giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

8. 100% cán bộ Đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn.

9. Hằng năm, ít nhất 95% đoàn viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

10. Bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 30 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Trần Anh Vũ