Đoàn sở

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 6001/SXD-VP ngày 03/6/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Sở Xây dựng
Thứ sáu, 04/06/2021, 03:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay; thực hiện chỉ đạo của Ủy  ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố và Công văn số 1803/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:

1. Giao Thủ trưởng các phòng, đơn vị:

1.1. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động tiếp tục chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2021, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021, cụ thể:

- Thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc Quận 12 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Chịu trách nhiệm phân công công việc và thay đổi phương thức làm việc của công chức, viên chức, người lao động phòng, đơn vị, đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

- Bố trí không quá 1/2 số lượng công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Tùy theo điều kiện, tính chất công việc của phòng, đơn vị mà bố trí số người đến cơ quan, đơn vị làm việc. Đối với các trường hợp đặc biệt, Thủ trưởng phòng, đơn vị chịu trách nhiệm quyết định số lượng công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan, đơn vị làm việc và phải báo cáo Giám đốc Sở xem xét, chấp thuận. Thủ trưởng phòng, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại công sở.

- Phân công, giao việc cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1174/STTTT-CNTT ngày 01 tháng 6 năm 2021 về sử dụng công nghệ thông tin trong cao điểm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quản lý công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc. Lưu ý không để công việc bị đình trệ và các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động mục đích, ý nghĩa việc tổ chức làm việc tại nhà. Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức, người lao động quý II năm 2021 và thời gian tiếp theo đến khi có thông báo mới.

1.3. Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết. Trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra, phải hạn chế số lượng người tham gia. Tạm dừng công tác tiếp dân tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

1.4. Các trường hợp đặc biệt áp dụng tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ:

- Công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các phòng, đơn vị, Đội thanh tra địa bàn các quận - huyện và thành phố Thủ Đức đang cư trú trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12, thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đối với công chức, viên chức và người lao động thực hiện các công việc quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà: Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế theo quy định, Thủ trưởng các phòng, đơn vị báo cáo Giám đốc Sở xin ý kiến chỉ đạo, xem xét bố trí nơi làm việc hoặc nơi nghỉ ngơi phù hợp ngoài địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12.

1.5. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trước khi rời khỏi Thành phố phải báo cáo Giám đốc Sở xem xét, chấp thuận.

2. Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin. Mở điện thoại di động 24/24 giờ, chấp hành nghiêm túc sự phân công của Thủ trưởng phòng, đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3. Giao Chánh Văn phòng Sở:

3.1. Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính: Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức; đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, cụ thể:

 - Đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đã phối hợp với các đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Công khai việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tiếp trong trường hợp đặc biệt, cấp bách tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trên Trang thông tin điện tử của Sở và App SXD247.

- Trường hợp đặc biệt mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp: Tiếp nhận trực tiếp và khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

3.2. Việc trả kết quả giải quyết đối với những hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trước ngày 03 tháng 6 năm 2021, thực hiện như sau:

- Chủ động thông tin việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức để phối hợp thực hiện (trừ trường hợp quy định pháp luật bắt buộc cá nhân, tổ chức phải trực tiếp nhận kết quả). Văn phòng Sở nghiên cứu phối hợp các đơn vị bưu điện và các đơn vị, doanh nghiệp khác trả kết quả không thu phí qua bưu chính (theo hình thức văn thư đi) hoặc các hình thức chuyển trả đảm bảo khác cho cá nhân, tổ chức.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để nhận kết quả thì vẫn thực hiện trả kết quả.

4. Giao Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, quán triệt Đội Thanh tra địa bàn quận quận Gò Vấp và Quận 12: Bố trí tối đa không quá 1/3 số lượng công chức, người lao động làm việc tại trụ sở để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Giao Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Sở Xây dựng, để tham mưu cho Giám đốc Sở các phương án, giải pháp ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đề nghị các Phó Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị, quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công Văn bản và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại phòng, đơn vị được phân công phụ trách.

Đính kèm file: Công văn số 6001/SXD-VP.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2776
Tin đã đưa