Đoàn sở

title Tài liệu tuyên truyền

Quy định pháp luật về việc tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II
Thứ hai, 13/07/2020, 07:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã đã được quy định điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ, nay được khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

- Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

- Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Tuy nhiên, từ ngày Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phương, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP (Điều 3 Nghị định 69/2020/NĐ-CP).

Văn bản kèm theo:

- Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

- Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ./.

Tập tin đính kèm: Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020

Nguồn: Tuyên truyền phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 715
Tin đã đưa