Đoàn sở

title Đoàn Sở

Thực hiện “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên năm 2019” - “Đạo đức – Trách nhiệm” tại Sở Xây dựng
Thứ năm, 28/02/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:    18   -KH/ĐTN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 K HOCH

Thực hiện “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên năm 2019”

 “Đạo đức – Trách nhiệm” tại Sở Xây dựng

-----

I. MĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

-  Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Sở Xây dựng.

- Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên Sở Xây dựng tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, kỹ năng phù hợp; thông qua việc xây dựng giá trị mẫu hình lan tỏa các giá trị tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên, đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

2. Yêu cầu

 - Thực hiện tốt các phong trào và giải pháp tạo động lực, môi trường thiết thực để đoàn viên, thanh niên phấn đấu rèn luyện, thực hiện.

- Thực hiện việc đề xuất và tuyên dương các tập thể, cá nhân là gương điển hình thực hiện tốt.

II. NI DUNG THC HIN

1. Nội dung

- Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tuyên truyền, định hướng thẩm mỹ, lối sống văn hóa tích cực cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao bản lĩnh, năng lực đấu tranh, phản biện của đoàn viên trước những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, suy thoái đạo đức trong lối sống; đẩy mạnh giải pháp thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

- Giáo dục tinh thần nhân ái, ý thức sẻ chia, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như chương trình “Hiến máu tình nguyện”, cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, tham gia các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

- Thực hiện hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”, đoàn viên, thanh niên đi làm đúng giờ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tận tình, đúng thời gian, đúng quy định.

2. Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện việc xây dựng giá trị mẫu hình năm 2019.

- Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên kết hợp với việc xây dựng mẫu hình theo tiêu chí “Đạo đức – Trách nhiệm”.

- Đưa tiêu chí của việc xây dựng giá trị mẫu hình làm nội dung sinh hoạt thường kỳ của Đoàn Sở, chi đoàn và các hoạt động với nội dung định hướng như sau:

+ Tuyên truyền, vận động đoàn viên phấn đấu rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên, bám sát tiêu chí “Đạo đức – Trách nhiệm”.

+ Trong các buổi sinh hoạt, chi đoàn tổ chức định hướng cho đoàn viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về tiêu chí “Đạo đức – Trách nhiệm”, liên hệ bản thân để rèn luyện, phấn đấu; chia sẻ gương công chức, viên chức thực hiện tốt; thường xuyên phổ biến và hướng dẫn đoàn viên sưu tầm, tìm hiểu, học tập về các tấm gương thanh niên tiêu biểu.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên; tăng cường việc giáo dục có tính hấp dẫn về hình thức, dễ tiếp thu, nội dung gần gũi; đề cao tính chủ động, “Tự giáo dục”, “Tự rèn luyện” của đoàn viên đi đôi với sự định hướng của tổ chức Đoàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt và định hướng tuyên truyền những giá trị sống đẹp cho đoàn viên noi theo. Mỗi cán bộ Đoàn gương mẫu trong thực hiện xây dựng giá trị mẫu hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang mạng xã hội.

- Kiểm tra việc thực hiện xây dựng giá trị mẫu hình tại các chi đoàn định kỳ hàng quý.

- Chủ động, tăng cường tham mưu cho các cấp ủy, phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị để tạo điều kiện cho việc triển khai, thực hiện việc xây dựng giá trị mẫu hình trong đoàn viên, thanh niên; có hình thức phù hợp để cổ vũ, động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện việc xây dựng giá trị mẫu hình.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 02/2019: Xây dựng, triển khai kế hoạch.

- Tháng 03/2019 đến tháng 10/2019: Tổ chức thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên năm 2019” - “Đạo đức – Trách nhiệm” tại Sở Xây dựng, Ban Chấp hành Đoàn Sở đề nghị các Chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao./.

 

 

Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở (để b/c);
- Đoàn Khối D-C-Đ TP (để b/c);
- Công đoàn Sở;
- Công đoàn VPCQ Sở;
- Hội CCB Sở;

- Bí thư, Thủ trưởng các phòng, đơn vị;
- BCH Đoàn Sở;
- BCH các Chi đoàn;
- Lưu: ĐTN.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN SỞ
BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Minh Thái

Số lượng lượt xem: 592
Tin đã đưa