Đoàn sở

title Đoàn Sở

Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Sở Xây dựng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Thứ hai, 11/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:    20   -KH/ĐTN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

K HOCH

Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Sở Xây dựng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

-----

I. MĐÍCH, YÊU CU

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

- Tổ chức các hoạt động cần đảm bảo trang trọng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; có tác dụng giáo dục sâu sắc; thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

- Việc triển khai các nội dung phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện Xây dng giá tr mu hình thanh niên năm 2019” - Đạđứ Trách nhim tại Sở Xây dựng.

 

II. NI DUNG THC HIN

1. Nội dung

- Tham gia Hành trình Thành phố tôi yêu năm 2019 với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”.

- Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tăng cường sử dụng, phát huy các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đoàn Khối, Thành Đoàn.

- Tổ chức Hành trình Về nguồn năm 2019 đến các địa chỉ đỏ.

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm tại các nhà truyền thống, nhà lưu niệm, di tích lịch sử và các bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, các đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chính trị đầy đủ, nghiêm túc, thiết thực.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Công trình thanh niên làm theo lời Bác kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tăng cường tham mưu, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, biển đảo. Vận động các nguồn lực xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà tình bạn, nhà tình nghĩa, đường tại các xã nông thôn mới.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Thành đoàn, Đoàn Khối phát động xuyên suốt trong năm nhằm thực hiện thắng lợi đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Giải pháp thực hiện

- Các chi đoàn trực thuộc xây dựng chương trình cụ thể hóa các nội dung với phương thức triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại phòng chuyên môn, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Sở, Đoàn Khối triển khai.

- Chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, kết hợp sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Trong đó, có ít nhất một hoạt động, hành trình giáo dục truyền thống đến các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ hoặc bảo tàng.

- Đoàn Sở, Chi đoàn đảm bảo các hoạt động tình nguyện thường xuyên. Trong đó đảm bảo mỗi Chi đoàn tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện và mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm 2019.

 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 02/2019: Xây dựng, triển khai kế hoạch.

- Tháng 03/2019 đến tháng 10/2019: Tổ chức thực hiện.

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ Sở Xây dựng trong năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn Sở đề nghị các Chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao./.

 

Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở (để b/c);
- Đoàn Khối D-C-Đ TP (để b/c);
- Công đoàn Sở;
- Công đoàn VPCQ Sở;
- Hội CCB Sở;

- Bí thư, Thủ trưởng các phòng, đơn vị;
- BCH Đoàn Sở;
- BCH các Chi đoàn;
- Lưu: ĐTN.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN SỞ
BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Minh Thái

Số lượng lượt xem: 565
Tin đã đưa