Giới thiệu

Quyết định số 1637/QĐ-SXD-TCCB ​​​​​​​ngày 25/9/2020 của Sở Xây dựng về phân công công tác Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (30/09/2020)
Ông Đặng Phú Thành giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (14/09/2020)
Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền (14/09/2020)
Sơ lược về tiểu sử lãnh đạo Sở Xây dựng (14/09/2020)
Thông báo số 3659/TB-TTHT ngày 08/9/2020 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật (11/09/2020)
Đảng bộ Sở (30/05/2020)
Ông Huỳnh Thanh Khiết giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2020)
Thông tin giao dịch (13/01/2020)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hạ tầng kỹ thuật (24/06/2019)
Đoàn Sở (17/05/2019)
Công đoàn Sở (17/05/2019)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng (12/05/2019)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý nhà và công sở (12/05/2019)
Chức năng và nhiệm vụ Sở Xây dựng (06/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Sở (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Cán bộ (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển đô thị (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Thẩm định dự án (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Vật liệu xây dựng (05/08/2015)