Giới thiệu

Sở Xây dựng đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (08/01/2011)
Giới thiệu Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (08/10/2013)
Lịch sử hình thành Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (14/02/2014)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (02/08/2015)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế (03/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hạ tầng kỹ thuật (03/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng (04/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Cấp phép xây dựng (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Thanh tra Sở (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Vật liệu xây dựng (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Thẩm định dự án (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển đô thị (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Cán bộ (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Sở (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Sở Xây dựng (06/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý nhà và công sở (12/05/2019)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng (12/05/2019)
ĐẢNG BỘ SỞ (17/05/2019)
Công đoàn Sở (17/05/2019)
ĐOÀN SỞ (17/05/2019)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hạ tầng kỹ thuật (24/06/2019)