Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 1872/QĐ-SXD-HTKT ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về phê duyệt thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Gói thầu 6, 7) và giai đoạn từ 01/4/2023 đến 31/8/2023 (Khu vực 5, 6) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (15/09/2023)
Quyết định số 1826/QĐ-SXD-HTKT ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc hủy quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Gói thầu 1, 2, 6, 7) (12/09/2023)
Thông báo số 3063/TB-TTHT ngày 08/9/2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/3/2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gói thầu 3, 4) (11/09/2023)
Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng (06/09/2023)
Thông báo số 2765/TB-TTHT ngày 16/8/2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (18/08/2023)
Hướng dẫn Quy trình quản lý - vận hành Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (09/08/2023)
Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (01/08/2023)
Thông báo số 2488/TB-TTHT ngày 26/7/2023 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ 01/7/2022 đến 31/12/2022 trên địa bàn TP.HCM (26/07/2023)
Thông báo số 2323/TB-TTHT ngày 13/7/2023 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (14/07/2023)
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (06/06/2023)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Gói thầu: Tổ chức đấu giá Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu 6, 7) (15/05/2023)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Gói thầu: Tổ chức đấu giá Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu 3, 4) (15/05/2023)
Quyết định số 474/QĐ-SXD-HTKT ngày 04/4/2023 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/04/2023)
Quyết định số 422/QĐ-SXD-HTKT ngày 27/03/2023 của Sở Xây dựng về hủy quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/11/2018 đến 31/3/2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (29/03/2023)
Thông báo số 697/TB-TTHT ngày 14/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá Gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn 01/7/2022 đến 31/12/2022 trên địa bàn TP.HCM (Gói thầu 1, 2) (16/03/2023)
Thông báo số 696/TB-TTHT ngày 14/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn 01/7/2022 đến 31/12/2022 trên địa bàn TP.HCM (gói thầu 6,7) (14/03/2023)
Thông báo số 657/TB-TTHT ngày 13/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (14/03/2023)
Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn “Lựa chọn và trồng cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (27/12/2022)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gói thầu 1, 2, 6, 7) (23/11/2022)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc (gói thầu 1, 2) (23/11/2022)