Hạ tầng kỹ thuật

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (05/07/2022)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (07/06/2022)
Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (31/05/2022)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (27/05/2022)
Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phối hợp tổ chức Lễ trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ (19/05/2022)
Thông báo số 1004/TB-TTHT ngày 05/4/2022 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (07/04/2022)
Thông báo số 355/TB-TTHT, 356/TB-TTHT ngày 10/02/2022 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (10/02/2022)
Công văn số 11660/SXD-HTKT ngày 25/11/2020 của Sở Xây dựng về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (29/11/2021)
Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn TP.HCM (26/11/2021)
Thông báo số 3895/TB-TTHT ngày 10/11/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (10/11/2021)
Thông báo số 3893/TB-TTHT ngày 10/11/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (10/11/2021)
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hạ tầng kỹ thuật (29/10/2021)
Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 1.442,754m3 gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh trên địa bàn TP.HCM (19/10/2021)
Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (13/10/2021)
Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực chiếu sáng (13/10/2021)
Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực cây xanh (13/10/2021)
Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực thoát nước (13/10/2021)
Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực cấp nước (13/10/2021)
Thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/08/2021)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (26/07/2021)