Hạ tầng kỹ thuật

Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực cấp nước (13/10/2021)
Thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/08/2021)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (26/07/2021)
Công văn số 4571/SXD-HTKT ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020 - 2030 (04/05/2021)
Công văn số 4662/SXD-HTKT ngày 04/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục sự cố cây xanh trong mùa mưa bão năm 2021 (04/05/2021)
Thông báo số 1595/TB-TTHT ngày 29/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (29/04/2021)
Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Xây dựng (12/04/2021)
Thông báo số 1219/TB-TTHT ngày 06/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (06/04/2021)
Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (30/03/2021)
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và kế hoạch tổ chức phỏng vấn vòng 2 trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (26/03/2021)
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (22/02/2021)
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị (22/02/2021)
Thông báo số 433/TB-TTHT ngày 01/02/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa xây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn TPHCM (01/02/2021)
Khánh thành di tích cột cờ Thủ Ngữ (05/01/2021)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (08/12/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/11/2020)
Phim tuyên truyền bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (23/10/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/10/2020)
Hệ thống văn bản theo lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (23/09/2020)
Một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (từ tháng 12/2019 đến ngày 07/8/2020) (23/09/2020)