Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (09/07/2021)
Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM năm 2021 (24/06/2021)
Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM, giai đoạn 2021-2025 (24/06/2021)
Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 17/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên đại bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025 (23/06/2021)
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM năm 2021 (07/06/2021)
Công văn số 4571/SXD-HTKT ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020 - 2030 (04/05/2021)
Công văn số 4662/SXD-HTKT ngày 04/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục sự cố cây xanh trong mùa mưa bão năm 2021 (04/05/2021)
Thông báo số 1595/TB-TTHT ngày 29/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (29/04/2021)
Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Xây dựng (12/04/2021)
Thông báo số 1219/TB-TTHT ngày 06/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (06/04/2021)
Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (30/03/2021)
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và kế hoạch tổ chức phỏng vấn vòng 2 trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (26/03/2021)
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (22/02/2021)
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị (22/02/2021)
Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chống ngập và xử lý nước thải thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030. (02/02/2021)
Thông báo số 433/TB-TTHT ngày 01/02/2021 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM về kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa xây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn TPHCM (01/02/2021)
Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030 (26/01/2021)
Khánh thành di tích cột cờ Thủ Ngữ (05/01/2021)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (08/12/2020)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ (13/11/2020)