Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025 (11/10/2010)
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý Cây xanh đô thị (11/06/2010)
Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (16/01/2010)
Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về ban hành về Quản lý chiếu sáng đô thị (28/09/2009)
Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị (30/06/2009)
Quyết định số 1762/QĐ-SGTVT ngày 18/6/2009 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang quản lý vỉa hè và tăng mảng xanh, cây xanh đường phố trên địa bành thành phố Hồ Chí Minh (18/06/2009)
QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT- BYT ngày 17/6/2009 (17/06/2009)
Thông tư Liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/04/2009 Bộ Xây dựng và Bộ Công An hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp (10/04/2009)
Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (28/10/2008)
Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 17/7/2008 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 (17/07/2008)
QCVN 01-2008 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng (03/04/2008)
Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (02/01/2008)
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (11/07/2007)
Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (09/02/2007)
Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (29/12/2006)
Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị (20/12/2005)
TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế ban hành kèm Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04/4/2005 (04/04/2005)
Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (18/08/2004)
TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị (13/11/2001)
Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (19/06/2001)