Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 6347/QĐ-SGTVT ngày 05/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện quản lý công viên, cây xanh, mảng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (10/04/2019)
Quyết định số 5887/QĐ-SGTVT ngày 18/10/2018 của Sở Giao thông Vận tải về phân cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải quản lý hệ thống công viên cây xanh (theo khối lượng và cấp độ quản lý) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (09/04/2019)
Quyết định số 6347/QĐ-SGTVT ngày 05/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện quản lý công viên, cây xanh, mảng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (09/04/2019)
Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bộ đơn giá dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (10/03/2017)
Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 (22/12/2016)
QCVN 07:2016/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 (12/12/2016)
Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2026 (09/08/2016)
Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành định mực dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (13/06/2016)
Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/06/2016)
Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (06/04/2016)
Thông tư số 01/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật Công trình chiếu sáng (01/02/2016)
Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế về Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt (11/12/2015)
Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (03/04/2015)
Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xử lý nước thải lưu vực sông Sài gòn và sông Đồng Nai (29/10/2014)
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (06/08/2014)
Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị (30/05/2014)
Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (25/11/2013)
TCXDVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế (thay thế cho TCVN 362:2005/BXD) (31/12/2012)
Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn (21/11/2012)
Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (19/06/2012)