Hạ tầng kỹ thuật

Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ Xây dựng về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt (28/05/2012)
Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn (15/05/2012)
Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP, ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (28/12/2011)
Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (24/11/2010)
Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025 (11/10/2010)
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý Cây xanh đô thị (11/06/2010)
Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (16/01/2010)
Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về ban hành về Quản lý chiếu sáng đô thị (28/09/2009)
Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị (30/06/2009)
Quyết định số 1762/QĐ-SGTVT ngày 18/6/2009 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang quản lý vỉa hè và tăng mảng xanh, cây xanh đường phố trên địa bành thành phố Hồ Chí Minh (18/06/2009)
QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT- BYT ngày 17/6/2009 (17/06/2009)
Thông tư Liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/04/2009 Bộ Xây dựng và Bộ Công An hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp (10/04/2009)
Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (28/10/2008)
Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 17/7/2008 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 (17/07/2008)
QCVN 01-2008 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng (03/04/2008)
Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (02/01/2008)
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (11/07/2007)
Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (09/02/2007)
Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (29/12/2006)
Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị (20/12/2005)