Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động của Sở Xây dựng quý I năm 2020