Hình ảnh hoạt động

Hoạt động tiêu biểu của Sở Xây dựng quý II năm 2020