Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 9424/SXD-PC ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện đề xuất đối sách chống dịch Covid - 19 sau ngày 15/9/2021 (13/10/2021)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (23/06/2021)
Kế hoạch số 6911/KH-SXD-PC ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (23/06/2021)
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (22/04/2021)
99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021 theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (16/03/2021)
Tổng hợp Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành (28/10/2020)
Tổng hợp văn bản pháp luật về xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành) (18/09/2020)
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (09/09/2020)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công (28/08/2020)
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (số 04/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017) (28/07/2020)
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (28/07/2020)
Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (28/07/2020)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (28/07/2020)
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (28/07/2020)