Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn số 8200/VP-KT ngày 30/9/2022 của Văn phòng UBND thành phố về hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 (04/10/2022)
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (27/05/2022)
Kế hoạch số 2635/KH-SXD-PC ngày 21/3/2022 của Sở Xây dựng về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM (22/03/2022)
Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM (21/01/2022)
Công văn số 9424/SXD-PC ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện đề xuất đối sách chống dịch Covid - 19 sau ngày 15/9/2021 (13/10/2021)
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (05/09/2021)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (23/06/2021)
Kế hoạch số 6911/KH-SXD-PC ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (23/06/2021)
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (22/04/2021)
99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021 theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (16/03/2021)
Tổng hợp Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành (28/10/2020)
Tổng hợp văn bản pháp luật về xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành) (18/09/2020)
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (09/09/2020)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công (28/08/2020)
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (số 04/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017) (28/07/2020)
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (28/07/2020)
Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (28/07/2020)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (28/07/2020)
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (28/07/2020)