Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1656
Không có kết quả nào.
hóa giá nhà theo nghị định 61/CP
Người gửi: vu thanh van Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi công tác tại bưu điện T78(tp.HCM) bưu điện Trung Ương từ năm 1979. Năm 1981 tôi được cơ quan T78 ( Cục Quản Trị T78) tạm cấp cho 1 căn hộ (thuộc diện tự quản) có giấy tạm cấp. Năm 2007 khu tập thể cơ quan nơi tôi ở gồm hơn 60 hộ có làm đơn xin mua nhà theo nghị định 61 trong đó hơn 50 hộ đã đực chuyển giao và bán nhà theo nghị định này, còn lại 5 hộ chúng tôi thuộc diện không bán vì lý do quy hoạch lại khu làm việc cơ quan. Năm hộ này đã được Cục Quản Trị T78 đề nghị UBNDTP hỗ trợ cho húng tôi được mua một căn hộ tại quận 4 với giá hơn 500 triệu đồng (giá bảo toàn vốn) nhưng vì lý do không có điều kiện kinh tế và không được hỗ trợ về tiền nên chúng tôi không thể mua được căn nhà này. Trước tình hình đó Cục Quản Trị T78 có đề nghị bưu điện Trung Ương hỗ trợ. Trên cơ sở đó tháng 11 năm 2010 tôi được Bưu điện Trung Ương bố trí chuyển đến 1/2 căn hộ tại chung cư Lý Thường Kiệt (vì cơ quan không có điều kiện bố trí nguyên căn_cũng thuộc diện tự quản) và làm thủ tục chuyển giao căn hộ này sang thành phố với đề nghị bán cho chúng tôi theo nghị định 61 và yêu cầu chúng tôi trả lại căn hộ cũ cho Cục Quản Trị T78. Vậy tôi xin được hỏi trường hợp của chúng tôi có đủ điều kiện được mua 1/2 căn hộ trên theo nghị định 61 hay không? (theo điều 5 và 6 của nghị định 61).Nếu có thì chúng tôi phải làm những thủ tục gì và cần những giấy tờ gì ? Nếu không thì sau này chúng tôi có được hưởng quyền lợi gì với 1/2 căn hộ mà chúng tôi đang ở. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
Cai tao khu o ti le 1/500 duoc UBND Quan phe duyet
Người gửi: Vu Hong Son Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kinh gui quy co quan so xay dung. Thang 2 nam 2009 toi duoc ubnd quan Tan Phu ky phe duyet ti le 1/500 du an cai tao khu o, toi da thuc hien xong duong giao thong ket noi voi duong giao thong hien huu va ha tang ky thuat (cap dien, thoat nuoc) hoan chinh, da duoc ky nghiem thu ban giao cho nha nuoc quan ly. Thang 4 nam 2009 toi duoc ubnd quan Tan Phu cap 21 GCN quyen su dung dat o, Con phan ha tang xa hoi (cong vien) chua duoc nghiem thu ban giao. Thang 7 nam 2009 phong TN-MT ra thong bao ngan chan 20 thua dat trong so 21 thua da duoc cap GCN gui den so Tu Phap voi noi dung "CCV khi xac nhan hop dong chuyen nhuong, yeu cau nguoi dan lien he phong TN-MT Q.Tan Phu de duoc huong dan ve viec thuc hien ha tang ky thuat ket noi ha tang ky thuat hien huu". Den thang 6 nam 2012 phong TN-MT quan Tan Phu ra van ban thao do 10 thua ma toi khong ro noi dung. Khi toi lien he phong TN-MT tim hieu ly do thi lanh dao phong TN-MT yeu cau toi phai thuc hien xong va ban giao phan cong vien theo quy hoach duoc duyet moi duoc thao cho chuyen nhuong 11 thua dat da duoc cap 11 GCN quyen su dung dat con lai. Cho toi duoc hoi phong TN-MT Q.Tan Phu sao khong lien he phong quan ly do thi Q.Tan Phu de biet ha tang ky that ket noi dong bo hay chua ma lai ra van ban gui den so Tu Phap ngan chan? Viec nghiem thu ban giao ha tang ky thuat ket noi hien huu toi da nghiem thu ban giao cho UBND Quan, dai dien la phong quan ly do thi roi. Theo nghi dinh 71/ND-CP viec thuc hien ha tang xa hoi cu the truong hop nay la cong vien thi toi duoc dau tu ma, khong phai ban giao cho nha nuoc quan ly. viec hoan thanh xong va ban giao duong giao thong va ha tang ky thuat ket noi duong giao thong va ha tang ky thuat hien huu cho co quan nha nuoc quan ly dung quy dinh phap luat roi. Xin hoi phong TN-MT Q.Tan Phu ra van ban gui den so Tu Phap ngan chan giao dich chuyen nhuong voi noi dung tren co dung quy dinh phap luat hay khong? Kinh mong lanh dao so xay dung phan hoi som.