Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1704
Không có kết quả nào.
Trách nhiệm phê duyệt thiết kế thi công
Người gửi: HOÀNG THỊ LỆ CHI Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: CityLand hiện đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, cụ thể: Theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 112 Luật Xây dựng 2014 quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư “d. kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.” và điểm b khoản 2 điều 113 Luật Xây dựng 2014 quy định nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng “b) Lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;” Tuy nhiên: Tại điểm b khoản 6 điều 24 Nghị định 15/2013/NĐ – CP quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư “b) Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình;” và khoản 5 điều 25 Nghị định này quy định trách nhiệm của nhà thầu xây dựng “ 5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.” Như vậy, trong trường hợp này có sự mâu thuẫn giữa quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 15/2013/NĐ – CP về trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ phê duyệt thiết kế biện pháp thi công thuộc nhà thầu xây dựng hay thuộc chủ đầu tư? Do đó, nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của Cityland, kính đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật trong trường hợp này. Rất mong Quý Cơ quan xem xét trả lời.
xay dung
Người gửi: nguyen thi dao Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: 1-Theo công văn 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng, tại phụ lục 1 và 2 được tính hệ số MTC bằng phương pháp nôi suy theo lương 620.000 đ và 800.000 đ,vd áp dụng đơn giá 104 lương 1350000 thì MTC là 1,516. còn theo công văn số 5626/UBND-ĐTMT ngày 10/11/2011 của UBNDTP thì hệ số MTC có khác, hê số là 1,504. Qua ktra thấy UBND TP tính nội suy theo 800000 và 980000. và nhiều hê số khác cũng tương tự Như vậy Sở XD và UBND TP tính nội suy là khác nhau (SXD dựa 620000,800000; còn UBND TP 800000,980000). Vây theo cách nào là đúng? 2-Viêc doanh nghiệp khi hoạt đông từ 1/1/2011 đã phải theo quy định phòng LD điều chỉnh lương cơ bản 1350000 (vùng I) theo qui đinh nhà nước. Sở XD đến ngày 05/12/2011 mới hướng dẫn xong cho việc áp dụng từ 1/1/2011, trễ gần 1 năm. Quá trình thi công trong vòng 1 năm, chờ hướng dẫn điều chỉnh thì nhà thầu thi công không tránh khỏi phải xin đươc chủ đầu tư thanh toán KL để sau khi SXD hướng dẫn thì điều chỉnh bổ sung sau.Nhưng nay hướng dẫn tại mục 7 thì trường hợp thanh toán xong không đươc điều chỉnh. Xin cho hỏi thanh toán theo khối lương đợt (ít hơn hoặc bằng khối lượng nghiệm thu hoàn công) thì có thuộc trường hơp thanh toán xong không được điều chỉnh phải không? Kính mong SXD quan tâm trả lời sớm để tạo điều kiện giải quyết kịp tồn đọng cuối năm.