Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh

title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh
Thứ ba, 07/06/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

Thông báo 1 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 (gói thầu 3, 4) và Thông báo 2 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa z đoạn từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 (gói thầu 1, 2, 6, 7)

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 65

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top