Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng)

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 07/02/2024, 01:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm

Quyết định số 173/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 174/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 175/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 178/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 179/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 180/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 181/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 182/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 183/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 49

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top