Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 192, 193, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng)

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 192, 193, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 07/02/2024, 01:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm

Quyết định số 192/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 193/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 201/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 202/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 203/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 204/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 207/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 208/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 209/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 210/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Quyết định số 211/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 73

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top