Thông tư số 14/2022-TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

title Pháp chế

Thông tư số 14/2022-TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
Thứ năm, 24/11/2022, 03:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông tư số 14/2022-TT-BTNMT

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 23

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top