Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

Hội nghị ký kết và ban hành Kế hoạch liên tịch về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện (16/10/2019)
Thông báo số 13116/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 14/10/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Thông báo số 13135/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/10/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1552/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1553/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1560/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1561/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1562/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Thông báo số 13033/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1537/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1536/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1535/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1534/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (16/10/2019)
Quyết định số 1533/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Quyết định số 1532/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/10/2019)
Công văn số 12991/SXD-TT ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (16/10/2019)
Quyết định số 1531/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 42, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/10/2019)
Quyết định số 1530/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/10/2019)
Thông báo số 13032/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 20 năm 2019 (14/10/2019)