Kinh tế xây dựng

Quyết định số 2458/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2023 của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/11/2023)
Quyết định số 2204/QĐ-SXD-KTXD ngày 16/10/2023 của Sở Xây dựng về việc  công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 9, từ Quý I đến Quý III năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/10/2023)
Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 (24/05/2023)
Công văn số 980 /SXD-KTXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/03/2023)
Quyết định số 58/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/01/2023)
Quyết định số 2383/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/12/2022)
Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (21/11/2022)
Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9, Quý III và tháng 10 năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2121/QĐ-SXD-KTXD ngày 11/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, Quý I và Quý II năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1776/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng) (11/10/2022)
Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05/9/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng (09/09/2022)
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (Theo Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) (05/07/2022)
Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn xây dựng (Theo Điều 37 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) (05/07/2022)
Quyết định số 564/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. (29/04/2022)
Công văn số 4381/SXD-KTXD ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng về việc về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM (28/04/2022)
Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng về việc Công bố tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc 2020 để làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố trong các năm liên tục tiếp theo (28/03/2022)
Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (18/10/2021)
Công văn số 5607/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TPHCM để tính lệ phí trước bạ (28/05/2021)
Công văn số 5606/SXD-KTXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng về việc Bộ Xây dựng đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 (25/05/2021)
Công văn số 5478/SXD-KTXD ngày 21/5/2021 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM để tính lệ phí trước bạ (21/05/2021)
Công văn số 4740/SXD-KTXD ngày 06/5/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 (07/05/2021)