Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 12870/SXD-KTXD ngày 10/11/2020 của Sở Xây dựng về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 13/11/2020, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Sở Xây dựng có Công văn số 12870/SXD-KTXD về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gửi: Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện; Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành Thành phố; Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận - huyện; Các Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Thành phố; Các Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Qua đó, thông tin như sau:

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3987/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố công bố tại Quyết định số 3987/QĐ-UBND để quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Việc xử lý chuyển tiếp được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đính kèm file:

- Công văn số 12870/SXD-KTXD;

- Quyết định số 3987/QĐ-UBND.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 7149
Tin đã đưa