Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (Theo Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
Thứ ba, 05/07/2022, 01:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Đối tượng cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài của Sở Xây dựng:

(Theo khoản 3 Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ)

Sở Xây dựng cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

5. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (bản chính)

- Đối với nhà thầu nước ngoài là tổ chức: Theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đối với nhà thầu nước ngoài là cá nhân: Theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

đ) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu);

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đi diện theo pháp luật của nhà thầu;

g) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

6. Thời hạn xem xét cấp Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài:

(Theo khoản 1 Điều 105 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đính kèm file: Mẫu số 01 và Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 150
Tin đã đưa