Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn xây dựng (Theo Điều 37 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)
Thứ ba, 05/07/2022, 01:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Đối tượng thẩm định:

Trừ các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở vốn khác do Phòng Thẩm định Dự án thực hiện, Phòng Kinh tế xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình sử dụng vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công (quy nhóm B trở lên hoặc công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng – theo phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP); Công trình xây dựng thuộc dự án PPP; công trình sử dụng vốn khác thuộc dự án được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

2. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công; thuộc dự án PPP

a) Tên thủ tục: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c) Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

d) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (bản chính).

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt (bản sao có chứng thực).

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (bản sao chứng thực).

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (bản chính).

- Văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (nếu có), trường hợp chưa có thì phải gửi Sở Xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định (bản sao có chứng thực).

- Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có, bản sao có chứng thực).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt (bản chính).

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định (bản chính).

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có, bản sao có chứng thực).

- Dự toán xây dựng công trình (bản chính); các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có, bản sao).

- Các văn bản khác có liên quan (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

e) Thời gian thẩm định (Theo khoản 7 Điều 38 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ)

Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

- 40 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt;

- 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 ngày đối với công trình còn lại.

3. Đối với công trình sử dụng vốn khác:

a) Tên thủ tục: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c) Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

d) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (bản chính).

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt (bản sao có chứng thực).

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (bản sao chứng thực).

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (bản chính).

- Văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (nếu có), trường hợp chưa có thì phải gửi Sở Xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định (bản sao có chứng thực).

- Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có, bản sao có chứng thực).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt (bản chính).

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định (bản chính).

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có, bản sao có chứng thực).

- Các văn bản khác có liên quan (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

e) Thời gian thẩm định (Theo khoản 7 Điều 38 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ)

Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

- 40 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt;

- 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

- 20 ngày đối với công trình còn lại.

Đính kèm file: Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn xây dựng 

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1080
Tin đã đưa