Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 07/08/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ tình hình thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2017; để khắc phục các sai sót và hạn chế tối đa việc chỉnh sửa bổ sung hồ sơ, đảm bảo chất lượng thiết kế - dự toán xây dựng và tiến độ thời gian thực hiện dự án, Sở Xây dựng đề ra Kế hoạch tổ chức Tập huấn công tác thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nhằm thực hiện vai trò quản lý của cơ quan chuyên ngành thông qua công tác lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng các dự án thuộc vốn nhà nước; đồng thời, tăng cường sự quản lý của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tính nhất quán trong công tác thẩm tra, thẩm định về việc nhận xét, đánh giá hồ sơ thiết kế xây dựng trên cơ sơ pháp lý và các quy định của pháp luật liên quan; tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thiết kế và thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng  công trình của các đơn vị tư vấn. Xác định trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức tham gia theo từng lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với nội dung nêu trên.

II. YÊU CẦU

1. Đảm bảo tính công khai, minh bạch về cơ sở pháp lý trong việc áp dụng quy định để giải quyết từng hồ sơ cụ thể, đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận khi giải quyết hồ sơ thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo sự công bằng, khách quan khi giải quyết hồ sơ trong cách hiểu và áp dụng đúng quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức dự toán xây dựng công trình, đơn giá xây dựng công trình, quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ đảm bảo theo quy định pháp luật.

3. Tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm tăng cường sự quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu quả đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.  Đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

- Đơn vị tổ chức: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì: Ông Nguyễn Bá Thành – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

-  Thời gian: 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 – Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng - Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo Sở Xây dựng chủ trì hội nghị;

+ Các Sở ngành: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy;

+ Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá –Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện;

+ Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị 24 quận, huyện;

+ Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của 24 quận, huyện;

+ Lãnh đạo các đơn vị tư vấn xây dựng (theo danh sách đính kèm);

+ Lãnh đạo các Phòng Kinh tế Xây dựng, Phòng Thẩm định dự án, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Phòng Vật liệu xây dựng, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng, Trường Trung cấp Xây dựng, Tạp chí Sài gòn Đầu tư và Xây dựng.

2. Nội dung tập huấn

- Tập huấn Công tác lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng các dự án thuộc vốn nhà nước;

- Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong quá trình lập, thẩm tra và kiểm soát hồ sơ để trình thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình; đề xuất, trao đổi hướng giải quyết giữa các Sở - ngành, Quận, Huyện với nhau.

- Sở Xây dựng tiếp thu, tổng hợp nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị  Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp tháo gỡ (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Phòng Kinh tế xây dựng

- Tổng hợp danh sách khách mời; chuyển Văn phòng Sở phát hành Thư mời đại biểu tham dự Hội nghị.

- Lập bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo Ban Giám đốc Sở.

-  Báo cáo viên (Phòng Kinh tế xây dựng và Phòng Thẩm định dự án) báo cáo về quy trình, thủ tục thẩm định dự án, thiết kế - dự toán xây dựng, các vấn đề thường gặp trong quy trình giải quyết hồ sơ thẩm định.

2. Phòng Thẩm định dự án

Phối hợp Phòng Kinh tế xây dựng, xây dựng chương trình tập huấn cho Hội nghị.

3. Các Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình, Vật liệu xây dựng, Thanh tra Sở, Trung tâm Thông tin dịch vụ và xây dựng

Cử lãnh đạo Phòng tham dự Hội nghị, để trao đổi ý kiến, giải đáp các vướng mắc theo lĩnh vực quản lý chuyên môn.

4. Văn phòng Sở

- Đăng tải thông tin Hội nghị trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng trước ngày tổ chức tối thiểu 01 ngày;

- Dự thảo Thư mời, phát hành Thư mời, mời đại biểu tham dự Hội nghị.

- Bố trí, hướng dẫn nơi để xe cho khách mời tham dự Hội nghị.

- Bố trí thiết bị trình chiếu, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, micro phục vụ Hội nghị.

5. Tạp chí Sài gòn Đầu tư & Xây dựng

-  Giới thiệu về Hội nghị trên Tạp chí Sài Gòn Đầu tư & Xây dựng.

- Ghi nhận hình ảnh tổ chức Hội nghị làm tư liệu phục vụ công tác ngành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được giao và đảm bảo tiến độ.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 442
Tin đã đưa