Kinh tế xây dựng

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 03); Quý I năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (17/07/2016)
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (14/07/2016)
Về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ (24/05/2016)
Công văn số 1963/SXD-KTXD ngày 02/02/2016 của Sở Xây dựng về việc tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2016 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố (22/02/2016)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12); Quý IV năm 2015 và cả năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 82/QĐ-SXD-KTXD ngày 20/01/2016) (03/02/2016)
Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1708/QĐ-SXD-KTXD ngày 01/12/2015) (03/02/2016)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1497/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/10/2015) (18/11/2015)
Về việc tính toán quy đổi suất vốn đầu tư phần xây dựng tại thời điểm năm 2015 của Biểu giá chuẩn tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố (29/10/2015)
Góp ý dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (03/09/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng (04/08/2015)
Tình hình hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (03/08/2015)
Công tác quản lý chi phí đầu tư và thẩm tra thiết kế dự toán 7 tháng đầu năm 2015 (02/08/2015)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014 (Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 09/4/2015) (04/05/2015)
Sở Xây dựng hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố (11/02/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2014 (15/01/2015)
Về việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước (15/01/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (01/12/2014)
Giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tháng 9-2014 (16/10/2014)
Áp dụng Chỉ số giá xây dựng đã công bố trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (16/10/2014)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 4 đến tháng 12); Quý II, III, IV và năm 2013 (Quyết định số 1047/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 23/9/2014) (30/09/2014)