Kinh tế xây dựng

Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (10/09/2014)
Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014 (từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2014) (28/08/2014)
Triển khai thực hiện các nội dung tại Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ dung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 (19/08/2014)
Công bố Giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (15/08/2014)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 3) và quý I năm 2013 (Quyết định 833/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/7/2014) (06/08/2014)
Xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (03/08/2014)
Công bố Giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (15/07/2014)
Điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Văn bản số 5511/SXD-KTXD ngày 07/7/2014) (07/07/2014)
Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2014 (05/06/2014)
Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2014 (05/06/2014)
Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2014 (27/04/2014)
Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt tại khu vực TP. Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành. (26/03/2014)
Quy trình Thẩm tra thiết kế xây dựng tại Sở Xây dựng (10/03/2014)
Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD (02/03/2014)
Công bố Giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tháng 01-2014 (23/02/2014)
Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2013 (từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013) (12/02/2014)
Công bố Giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tháng 12-2013 (07/01/2014)
Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2013 (từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2013) (01/12/2013)
Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2013. (13/11/2013)
Kinh tế xây dựng Trở lại trang trước. Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2013 (28/10/2013)