Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12), các Quý (I, II, III, IV) và Năm 2012 (Quyết định số 1278/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 06/8/2013) (17/10/2013)
Công bố Giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2013 (08/10/2013)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2013 (05/08/2013)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2013 (11/07/2013)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2013 (30/06/2013)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2013 (29/05/2013)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 2&3/2013 (19/05/2013)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV năm 2011 (10/04/2013)
Giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MInh tháng 1 năm 2013 (10/04/2013)
Danh sách các nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép thầu năm 2011 và 9 tháng đầu năm 2012 không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Theo Thông báo số 1784/TB-SXD của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/3/2013) (22/03/2013)
Thông báo số 814/TB-SXD-QLKTXD ngày 31/01/2013 Về điều kiện để được niêm yết giá vào Bảng Công bố giá VLXD trên địa bàn thành phố (06/02/2013)
Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2012 (từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2012) (27/01/2013)
Giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2012 (20/01/2013)
Đề nghị cung cấp tài liệu hồ sơ dự toán đã được phê duyệt của các loại công trình xây dựng đã và đang thực hiện trong năm 2011, 2012 phục vụ cho việc tính toán, xác định và công bố Chỉ số giá xây dựng (Công văn 9955/SXD-QLKTXD ngày 18/12/2012) (04/01/2013)
Bảng giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2012 (21/12/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2012 (18/11/2012)
Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2012 (từ tháng 07/2012 đến tháng 09/2012) (13/11/2012)
Hướng dẫn chi phí đầu tư hạ tầng để tính chi phí hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư (12/10/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2012 (11/10/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2012 (25/09/2012)