Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 26, từ ngày 21/6/2021 đến ngày 26/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 25, từ ngày 14/6/2021 đến ngày 19/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 24, từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 31/5/2021 đến ngày 05/6/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/06/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 22, từ ngày 24/5/2021 đến ngày 29/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (25/05/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 21, từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/05/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 20, từ ngày 10/5/2021 đến ngày 15/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/05/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 19, từ ngày 04/5/2021 đến ngày 08/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/05/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 18, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 17, từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/04/2021)