Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 16, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 15, từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 14, từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 13, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 12, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 11, từ ngày 08/3/2021 đến ngày 13/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 09, từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 7, từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/02/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 6, từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (09/02/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 05, từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/02/2021)