Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 50, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019 (10/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (02/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (Bổ sung lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/11/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/11/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 46, từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/11/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019 (05/11/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 44, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 43, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 41, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (08/10/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 40, từ ngày 30/2019 đến ngày 05/10/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (01/10/2019)