Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 30, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 23/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (18/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 29, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 28, từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/07/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 27, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/06/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 26, từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/06/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 25, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/06/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 24, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/06/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (31/05/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 22, từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/05/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 21, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/05/2022)