Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám Sở (Tuần thứ 36, từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019) (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (04/09/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 35, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019) (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (27/08/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 34, từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (20/08/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 33, từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (13/08/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 32, từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (06/08/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 31, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 30, từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (23/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 29, từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019) (Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (14/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 28, từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019) (08/07/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 28, từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)(Bổ sung theo Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (07/07/2019)