Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 20, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 14/5/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (10/05/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 19, từ ngày 02/5/2022 đến ngày 07/5/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/05/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 18, từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/04/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 17, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/04/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 16, từ ngày 12/4/2022 đến ngày 16/4/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/04/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 15, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 09/4/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/04/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 14, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 02/4/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/03/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 13, từ ngày 21/3/2022 đến ngày 26/3/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (21/03/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 12, từ ngày 14/3/2022 đến ngày 19/3/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/03/2022)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 11, từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (08/03/2022)