Lịch tiếp công dân

Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 21, từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (17/05/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 20, từ ngày 10/5/2021 đến ngày 15/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (11/05/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 19, từ ngày 04/5/2021 đến ngày 08/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/05/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 18, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (26/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 17, từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (19/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 16, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (12/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 15, từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (05/04/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 14, từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (29/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 13, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (22/03/2021)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 12, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (15/03/2021)