Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 2036/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (02/10/2023)
Quyết định số 2035/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 2034/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 2033/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/10/2023)
Thông báo số 15075/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 19 năm 2023 (02/10/2023)
Quyết định số 2006/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 2007/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 2005/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 2003/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/10/2023)
Quyết định số 2002/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 2001/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 2000/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 1999/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 1998/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoạt động xây dựng (02/10/2023)
Quyết định số 1997/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (02/10/2023)
Quyết định số 1996/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (02/10/2023)
Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 27/9/2023 (29/09/2023)
Quyết định số 1994/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1993/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1992/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/09/2023)