Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 943/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 908/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng (02/06/2023)
Quyết định số 931/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Quyết định số 930/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Quyết định số 929/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Quyết định số 928/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (01/06/2023)
Quyết định số 927/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Thông báo số 415/TB-CĐKTXD ngày 30/5/2023 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ V/2023 (31/05/2023)
Quyết định số 922/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (31/05/2023)
Quyết định số 921/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/5/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (31/05/2023)
Quyết định số 920/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (31/05/2023)
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến (31/05/2023)
Quyết định số 911/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (29/05/2023)
Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 24/5/2023 (29/05/2023)
Quyết định số 910/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (29/05/2023)
Quyết định số 905/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (29/05/2023)
Quyết định số 906/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (29/05/2023)
Quyết định số 907/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (29/05/2023)
Quyết định số 908/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (29/05/2023)
Quyết định số 909/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (29/05/2023)
Quyết định số 904/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (26/05/2023)