Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 1434/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/08/2023)
Quyết định số 1432/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/08/2023)
Quyết định số 1428/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (03/08/2023)
Quyết định số 1426/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/08/2023)
Quyết định số 1427/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/08/2023)
Quyết định số 1425/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/08/2023)
Quyết định số 1424/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/08/2023)
Quyết định số 1423/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/08/2023)
Quyết định số 1422/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (03/08/2023)
Quyết định số 1414/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (02/08/2023)
Quyết định số 1405/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1404/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1403/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1401/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1399/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1400/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1398/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (02/08/2023)
Quyết định số 1397/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1396/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/08/2023)
Quyết định số 1402/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)