Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 550/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ) (24/05/2018)
Phụ lục kèm theo Quyết định số 430/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 264h/HĐXD-VP ngày 27/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (24/05/2018)
Quyết định số 618/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/05/2018)
Quyết định số 551/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/05/2018)
Quyết định số 416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15/05/2018)
Quyết định số 519/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15/05/2018)
Phụ lục kèm theo Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (15/05/2018)
Phụ lục kèm theo Quyết định số 508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (15/05/2018)
Phụ lục kèm theo Quyết định số 510/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (15/05/2018)
Phụ lục kèm theo Quyết định số 480/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 277/HĐXD-VP ngày 08/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (15/05/2018)
Phụ lục kèm theo Quyết định số 482/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 277/HĐXD-VP ngày 08/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (15/05/2018)
Phụ lục kèm theo Quyết định số 497/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 264h/HĐXD-VP ngày 27/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (09/05/2018)
Thông báo số 07/TB-HĐXD-CCHN ngày 09/5/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 8 năm 2018 (09/05/2018)
Quyết định số 480/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/04/2018)
Quyết định số 482/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/04/2018)
Quyết định số 508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (27/04/2018)
Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (27/04/2018)
Quyết định số 510/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (23/04/2018)
Quyết định số 320/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ) (23/04/2018)
Quyết định số 357/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ) (23/04/2018)