Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 187/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (14/02/2023)
Quyết định số 183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (14/02/2023)
Quyết định số 184/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/02/2023)
Quyết định số 180/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/02/2023)
Quyết định số 179/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 177/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 178/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 176/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 175/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 173/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/02/2023)
Quyết định số 174/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 158/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 155/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/02/2023)
Quyết định số 156/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 154/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 152/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 153/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 151/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (10/02/2023)
Quyết định số 150/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 149/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/02/2023)