Năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 43/TB-CĐKTXD ngày 19/01/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (kỳ I/2023) (27/01/2023)
Quyết định số 87/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 88/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 90/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 91/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/01/2023)
Quyết định số 92/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 93/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/01/2023)
Quyết định số 94/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 95/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 96/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 97/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (19/01/2023)
Quyết định số 80/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 79/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạnghứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 78/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 77/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 75/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (18/01/2023)
Quyết định số 76/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (18/01/2023)
Quyết định số 70/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (17/01/2023)
Quyết định số 72/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 73/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/01/2023)