Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 35/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (11/01/2023)
Quyết định số 41/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 40/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/01/2023)
Quyết định số 39/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng mục chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 37/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 33/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lạichứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (10/01/2023)
Quyết định số 34/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 36/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 30/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/01/2023)
Quyết định số 31/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 32/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 27/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 28/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 29/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Thông báo số 426/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 01 năm 2023 (09/01/2023)
Quyết định số 24/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 23/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (06/01/2023)
Quyết định số 22/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 21/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 2545/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)