Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 2467/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (27/12/2022)
Quyết định số 2466/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (27/12/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ XII/2022 và thi lại Kỳ XI/2022 (26/12/2022)
Quyết định số 2469/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt đông xây dựng (23/12/2022)
Quyết định số 2464/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (23/12/2022)
Quyết định số 2463/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (23/12/2022)
Quyết định số 2462/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (23/12/2022)
Quyết định số 2461/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/12/2022 cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (23/12/2022)
Quyết định số 2441/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2444/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2439/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2438/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (22/12/2022)
Quyết định số 2460/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2454/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2453/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2452/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (22/12/2022)
Quyết định số 2451/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (22/12/2022)
Quyết định số 2440/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2437/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (22/12/2022)
Quyết định số 2436/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/12/2022)