Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 2413/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/12/2022)
Quyết định số 2414/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/12/2022)
Quyết định số 2412/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (16/12/2022)
Quyết định số 2391/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2390/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2389/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2388/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (13/12/2022)
Quyết định số 2403/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (13/12/2022)
Quyết định số 2402/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lục hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2401/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2400/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2399/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2397/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2398/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2396/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (13/12/2022)
Quyết định số 2395/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2394/QĐ-SXD-QLNGDXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2393/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (13/12/2022)
Quyết định số 2387/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (13/12/2022)
Thông báo số 17411/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 24 năm 2022 (13/12/2022)