Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 672/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 673/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 670/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 671/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 669/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/5/2023 của Sở Xây dựng về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 664/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 662/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 658/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 659/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (09/05/2023)
Quyết định số 657/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 655/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 656/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 654/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (09/05/2023)
Quyết định số 653/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 634/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng (09/05/2023)
Thông báo số 6341/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/5/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 09 năm 2023 (08/05/2023)
Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngày 26/4/2023 (04/05/2023)
Quyết định số 647/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (04/05/2023)
Quyết định số 649/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 648/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/05/2023)