Năng lực hoạt động xây dựng

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ IV/2023 và thi lại kỳ III/2023 (22/05/2023)
Thông báo số 7020/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (có ngày hẹn trả kết quả từ 22-23 tháng 5 năm 2023) (19/05/2023)
Thông báo số 7021/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 10 năm 2023 (19/05/2023)
Quyết định số 666/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 728/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 729/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 730/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 731/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 732/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 667/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 668/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt đọng xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 679/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 680/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 717/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 718/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 719/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 720/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 721/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Thông báo số 6759/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/05/2023 của Sở Xây dựng về kết quả giải quyết hồ sơ chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (có ngày hạn trả kết quả từ 16 đến 18 tháng 5 năm 2023) (16/05/2023)
Quyết định số 709/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/05/2023)