Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 609/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (25/04/2023)
Quyết định số 610/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạngchứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (25/04/2023)
Quyết định số 608/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (25/04/2023)
Quyết định số 597/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/04/2023)
Quyết định số 599/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/04/2023)
Quyết định số 596/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/04/2023)
Quyết định số 598/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/04/2023)
Quyết định số 595/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/04/2023)
Quyết định số 594/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/04/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ III/2023 và thi lại kỳ II/2023 (24/04/2023)
Quyết định số 593/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/04/2023)
Quyết định số 592/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (21/04/2023)
Quyết định số 591/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/04/2023)
Quyết định số 589/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/04/2023)
Quyết định số 590/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/04/2023)
Quyết định số 588/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (21/04/2023)
Quyết định số 586/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/04/2023)
Quyết định số 587/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/04/2023)
Quyết định số 585/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/04/2023)
Quyết định số 584/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (21/04/2023)