Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 542/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 540/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 535/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (13/04/2023)
Quyết định số 533/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 534/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 532/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 531/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (13/04/2023)
Quyết định số 529/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 530/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 528/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 527/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (12/04/2023)
Quyết định số 513/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (12/04/2023)
Quyết định số 512/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (12/04/2023)
Quyết định số 511/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/04/2023)
Quyết định số 510/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/04/2023)
Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 507/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 506/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 505/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/04/2023)