Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 448/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/03/2023)
Quyết định số 449/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (30/03/2023)
Quyết định số 447/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/03/2023)
Quyết định số 438/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (30/03/2023)
Quyết định số 437/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/03/2023)
Thông báo số 225/TB-CĐKTXD ngày 28/3/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ III/2023) (28/03/2023)
Quyết định số 431/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 430/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (28/03/2023)
Quyết định số 429/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 428/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (28/03/2023)
Quyết định số 427/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 425/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Quyết định số 426/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (28/03/2023)
Quyết định số 424/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/03/2023)
Thông báo số 4057/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/03/2023 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023 (27/03/2023)
Quyết định số 416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 414/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 413/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 411/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 410/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)